Wat houdt dat in, een kindcentrum?

Binnen ons kindcentrum werken pedagogisch medewerkers en onderwijsmedewerkers samen met als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Door de intensieve samenwerking tussen alle medewerkers, ontstaat er een duidelijke doorgaande leerlijn en lopen opvang en onderwijs vloeiend in elkaar over. 

Binnen KC Willem Eggert zijn alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers opgeleid in het werken met 'De Vreedzame School'. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt het kindcentrum als leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor verschillen tussen mensen. 

Binnen ons kindcentrum ligt de verantwoordelijkheid voor onderwijs en opvang in handen van de kindcentrum directeur. Zij is aanspreekpunt voor alle medewerkers die binnen het kindcentrum werkzaam zijn. 


meer informatie over 'De Vreedzame School'

Ouders aan het woord

De sfeer binnen KC Willem Eggert voelt als thuiskomen