Ouderbetrokkenheid

Binnen het kindcentrum hebben ouders en medewerkers elkaar nodig voor de succesvolle ontwikkeling van het kind. 
Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders betrokken zijn bij de school. persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht of pedagogisch medewerker - waarbij zij 'zij aan zij' staan, bevordert het vertrouwen in elkaar. 

Taakverdeling
 • Onderwijs is een primaire verantwoordelijkheid van de afdeling onderwijs. Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de lessen en de 'opvoeding binnen school'. Het team beslist over lesmateriaal, instructie, feedback, de plaats van de leerlingen in de groep, gedragsregels, overgang en zitten blijven, groepsindeling, advies VO, etc.
 • Opvoeden is een primaire verantwoordelijkheid van ouders. Ouders bepalen zaken als religie, kleding, sociaal gedrag, tijdstip van het naar bed gaan en opstaan, vrijetijdsbesteding etc. Ze bereiden hun kind goed voor op school en zorgen voor een thuissituatie die gunstig is voor leren en gedrag op school.

Samenwerken
Samenwerken betekent meer dan elkaar informeren, wat dat is eenrichtingsverkeer. Het betekent dat ouders meedenken en meedoen in het ontwikkelingsaanbod van hun kind: tweerichtingsverkeer. Zowel medewerkers van KC Willem Eggert als ouders investeren hierin. Beiden zijn verantwoordelijk voor een prettige sfeer. Elkaar serieus nemen, goed luisteren, je in de ander verplaatsen, begrip tonen en wederzijds respect staan centraal, evenals openheid en gelijkwaardigheid. Dat is te merken aan taalgebruik en lichaamstaal. Ouders en medewerkers van KC Willem Eggert zijn educatieve partners. Daarom praten ze zoveel mogelijk met elkaar en zo min mogelijk over of tegen elkaar. 

 • Ouders hebben een gemeenschappelijk belang.
 • Een ieder heeft een eigen rol in verantwoordelijkheid.
 • Elk gesprek heeft duidelijke doelen.
 • Positieve ontwikkelingen en zorgen komen aan bod.
 • Het gedrag van een kind kan binnen het kindcentrum anders zijn dan thuis.
 • Vanuit een analyse worden doelen geformuleerd.
 • Onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van het kind en leerkracht, pedagogisch medewerker en ouders zijn onderwerp van gesprek.
Medezeggenschapsraad (MR) KC Willem Eggert
Ons Kindcentrum heeft een MR. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar en heeft de volgende taken: 
 • De MR ontvangt jaarlijks de begroting en de beleidsplannen, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe het kindcentrum ervoor staat.
 • De MR heeft instemmingsrecht op het schoolplan dat eens per 4 jaar wordt gemaakt door het team van het kindcentrum. 
 • De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over hoofdlijnen van de begroting en over aanstelling of ontslag van de leiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing.
In het medezeggenschapsregelement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. 

Contact met de MR: mr.kcwillemeggert@opspoor.nl 

Oudervereniging (OV) KC Willem Eggert
Alle activiteiten rondom feestdagen, sport & spel, schoolfotograaf, etc. worden door de oudervereniging georganiseerd in samenspraak met een teamlid van KC Willem Eggert die als vertegenwoordiger van het team fungeert. De activiteiten van de oudervereniging worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks door de oudervereniging geïnd wordt. 

Ouders worden binnen KC Willem Eggert gevraagd om te helpen bij verschillende activiteiten.
 • Deelname oudervereniging of MR.
 • Deelname aan de organisatie van de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest.
 • Helpen bij creamiddagen, spelletjesmiddagen, excursies, uitstapjes, schoolreis, schoolkamp.
 • Helpen bij flitsen, lezen of andere ondersteunende inhoudelijke taken in de klas. 
 • Meefietsen naar excursies, sportdagen, uitstapjes of schooltuinen in Purmerend Weidevenne. 
Ook worden er regelmatig themaweken georganiseerd waarbij wij ouders, die beroeps- of hobbymatig veel van een onderwerp weten, vragen om iets te komen vertellen. 

Contact met de OV: ov.kcwillemeggert@opspoor.nl 

Medewerkers aan het woord

Mooi om een doorgaande leerlijn te kunnen bieden van opvang naar onderwijs.