Missie & Visie

Voor toekomstmakers...

Missie
De missie van Kindcentrum Willem Eggert is om als één team, bestaande uit opvang- en onderwijsmedewerkers aan de hand van de kernwaarden 'Vertrouwen', 'Verbinden' en 'Meesterschap' een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van kinderen, zodat zij als kritische wereldburgers een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Visie
Kindcentrum Willem Eggert biedt een veilig pedagogisch klimaat als basis voor leren. Medewerkers, kinderen en ouders vormen samen een mini-maatschappij, die dient als oefenplaats voor onze kinderen en waar het maken van fouten nodig is om tot leren te komen. Zij werken als partners samen op basis van wederzijds respect en voelen zich gezien en gewaardeerd We bieden kinderen de ruimte om zelf te ontdekken en verantwoordelijkheid leren nemen voor de keuzes die zij maken.

Kindcentrum Willem Eggert is ambitieus. We stellen hoge doelen met betrekking tot het ontwikkelen van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, lezen, taal en burgerschap. Daarnaast organiseren we een breed onderwijsaanbod op het gebied van it, sport, kunst en cultuur met als doel essentiële vaardigheden voor de toekomst, zoals creativiteit, samenwerken, onderzoeken en ondernemen optimaal te ontwikkelen.

De kernwaarden:

Vertrouwen
• We bieden een veilige omgeving met een fijne, rustige sfeer waar plezier wordt gemaakt.
• We werken samen aan een doorgaande lijn door van en met elkaar te leren.
• We hebben vertrouwen in onszelf, elkaar, onze kinderen en ouders.
• We organiseren en communiceren goed en transparant.

Verbinden
• Medewerkers, kinderen en ouders voelen zich verbonden met Kindcentrum Willem Eggert als mini maatschappij. Er heerst een sterk 'wij-gevoel'.
• We verbinden heden en toekomst door een breed en eigentijds aanbod.
• We verbinden mensen, culturen, ideeën en opvattingen.
• We gaan verbindingen aan met partners die vanuit hun expertise een bijdrage leveren.

Meesterschap
• We hebben hoge verwachtingen van onszelf en kinderen en stellen eisen.
• We hebben een professionele cultuur waarin ruimte is om te groeien en ontwikkelen.
• Alle medewerkers dragen bij aan het opleiden van nieuwe en toekomstige collega's.
• We zijn een lerende organisatie waarin van en met elkaar leren centraal staat.
        o We maken gebruik van de kennis en expertise van medewerkers
        o Medewerkers worden uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen
        o We maken gebruik van de expertise van onze partners.

Ouders aan het woord

Binnen KC Willem Eggert wordt mijn kind ECHT gezien!