MR notulen en documenten

De MR wordt in 2019-2020 gevormd door twee ouders en twee leerkrachten.
Oudergeleding  Personeelsgeleding 
Alexandra Hompert (penningmeester) Rob Luttik (secretaris)           
Hetty Zondag (voorzitter) Ellen van Nieuwenhuizen (secretaris)
Vacature Vacature
Het leerlingaantal van KC Willem Eggert vraagt een MR bezetting van twee leden voor de oudergeleding en twee leden van de personeelsgeleding. De MR streeft ernaar verhouding te hebben van 50%-50%. 

Heeft u een vraag aan ons? Mail dan naar naar mr@kcwillemeggert.nl of spreek ons aan, bijvoorbeeld op het schoolplein. U kunt ook altijd aanschuiven bij één van onze vergaderingen, deze zijn openbaar, tenzij er besloten agendapunten behandeld worden.

De vergaderingen vinden op school plaats en starten om 19.30 u.  Zodra de agenda bekend is ziet u hieronder een linkje bij de datum. Dan kunt u zien wat we behandelen. U bent van harte uitgenodigd op:

17 september 2019
12 november 2019
14 januari 2020
10 maart 2020
21 april 2020 (niet openbaar ivm COVID-19)
03 juni 2020 (niet openbaar ivm COVID-19)
24 juni 2020 (ingelast)


Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? 
 
De medezeggenschapsraad (MR) bespreekt alle aangelegenheden die de school betreffen met de directie en het schoolbestuur. Het gaat dan over zaken als: 
  • Lesmethoden; 
  • Begroting van de school; 
  • Visie op het onderwijs; 
  • Het school(beleids)plan; 
  • Vacatures in het lerarenteam (de MR is dan vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie). 

De directie van de school moet de MR over veel onderwerpen raadplegen. Daarvoor heeft de MR: 
  • Instemmingsrecht: bij instemmingsrecht kan de MR een bepaald voorstel van directie of bestuur tegenhouden, bijvoorbeeld het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school, of het vaststellen of wijzigen van het leerplan. 
  • Adviesrecht: bij adviesrecht kan de MR laten weten wat zij van een voorstel vindt, maar kan zij bij negatief advies eventuele uitvoering niet tegenhouden, bijvoorbeeld nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, fusie van de school met een andere school. 
De MR heeft ook een huishoudelijke reglement, een medezeggenschapsreglement en een af- en aantreedschema.


Jaarverslagen 
Notulen 2019/2020
Archief MR

Ouders aan het woord

"Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie! "